Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hobo Parts Brakel 

Artikel 1 – Definities

- Consument: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst met Hobo Parts Brakel aangaat, waarbij Hobo Parts Brakel de presterende danwel de leverende partij is.
- Herroepingsrecht: het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst op afstand te ontbinden (zie Art. 5.1.), gebaseerd op de Wet Koop op Afstand.
- Opdrachtgever: de Consument die Hobo Parts Brakel opdracht geeft tot het uitvoeren van een bepaalde dienst.
- Prestatie: het resultaat van de dienst waartoe de Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Hobo Parts Brakel en Consument.
- Buiten werking treden, om welke reden dan ook, van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden Hobo Parts Brakel tast de geldigheid der overige bepalingen niet aan.

Artikel 3 – Aanbod

- Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
- Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Hobo Parts Brakel gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hobo Parts Brakel niet.
- Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

-de prijs inclusief belastingen;
-de eventuele kosten verzendkosten;
-de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
-het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;
-de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
-de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
-de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek
voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;|
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de
Consument te raadplegen is;
- de wijze waarop de Consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde
handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de
overeenkomst tot stand komt;
- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan Hobo Parts Brakel zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze
gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 4 – De overeenkomst

- De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
- Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hobo Parts Brakel onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Hobo Parts Brakel is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
- Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Hobo Parts Brakel passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Hobo Parts Brakel daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
- Hobo Parts Brakel kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Hobo Parts Brakel op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
- Hobo Parts Brakel zal bij het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

-het bezoekadres van de vestiging van Hobo Parts Brakel waar de Consument met klachten terecht kan;
-de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
-de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
-de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Hobo Parts Brakel deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
-de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
-in geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

- De Consument heeft bij de aankoop van producten op afstand conform de wet koop op afstand, gedurende minstens veertien (14) dagen vanaf de dag van ontvangst van het product, door of namens de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
- Indien de Consument van het Herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de Consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
- De Consument zal het product binnen veertien (14) dagen vanaf de dag dat hij de herroeping kenbaar heeft gemaakt aan Hobo Parts Brakel, met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Hobo Parts Brakel retourneren, volgens de door Hobo Parts Brakel aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

- De Consument geniet geen Herroepingsrecht:

-voor maatwerk of voor een product met een ander duidelijk persoonlijk karakter;
-voor Electronica onderdelen, zowel nieuw als gebruikt;
-na afloop van de termijn van aanvaarding van het aanbod;
-als Consument een dienst afneemt en de uitvoering met zijn instemming is begonnen binnen de termijn van zeven werkdagen.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

- Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
- Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Hobo Parts Brakel dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 – Levering

- Hobo Parts Brakel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
- Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
- Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Hobo Parts Brakel geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
- In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Hobo Parts Brakel het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontbinding, terugbetalen.
- Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Hobo Parts Brakel zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Consument (zie Art. 6.1.).

Artikel 8 – Ophalen

- Indien de overeenkomst strekt tot het ophalen van een sloopauto, biedt Hobo Parts Brakel de Opdrachtgever de mogelijkheid om het betreffende voertuig te laten ophalen door Hobo Parts Brakel, mits de ophaallocatie ligt binnen een straal van 30 kilometer rondom Brakel. Binnen een straal van tien kilometer rondom Brakel wordt hiervoor geen extra kosten berekend, buiten de straal van tien kilometer wordt een vergoeding in rekening gebracht.

Artikel 9 – Risico-overgang

- Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Consument over op het moment waarop zaken in de macht van de Consument worden gebracht.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

- Alle Producten blijven eigendom van Hobo Parts Brakel totdat het verschuldigde bedrag door de Consument aan Hobo Parts Brakel is voldaan.
- Ingeval de Consument de factuur niet tijdig betaalt, is Hobo Parts Brakel zonder ingebrekestelling gerechtigd het product, zowel het oorspronkelijk geleverde product als het door Consument nieuw gevormde product, terug te nemen.
- Hobo Parts Brakel verschaft aan Consument op het moment dat Consument de betalingsverplichting heeft voldaan, het eigendom van het geleverde product.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

- Hobo Parts Brakel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens door Consument.
- Hobo Parts Brakel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (gevolg)schade toegebracht aan Consument dan wel aan derden, in het kader van de overeenkomst welke te wijten is aan de schuld van de Consument.
- Hobo Parts Brakel is slechts aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om het gebrekkige product en/of Prestatie van Hobo Parts Brakel aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Hobo Parts Brakel toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
- Hobo Parts Brakel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
- De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover sprake is van schade ontstaan door bewuste roekeloosheid, opzet of grove schuld door Hobo Parts Brakel.
- Indien Hobo Parts Brakel aansprakelijk is voor schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de inkoopwaarde van het Product excl. BTW, zulks gemaximeerd tot het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 12 – Garantie

- Hobo Parts Brakel staat voor een periode van die (3) maanden na levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen Prestatie.
- Bestaat de overeengekomen Prestatie (mede) uit het bewerken van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal dan staat Hobo Parts Brakel niet in voor de in Art. 12.1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking en/of goederen.
- Bestaat de overeengekomen Prestatie uit levering van een zaak of goederen dan staat Hobo Parts Brakel gedurende de in Art. 12.1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan Hobo Parts Brakel worden teruggezonden, en zal Hobo Parts Brakel de keuze maken of Hobo Parts Brakel:

-de zaak herstelt;
-de zaak vervangt;

- Consument crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

- Voor die onderdelen waarvoor Opdrachtgever en Hobo Parts Brakel dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als Opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
- Consument moet Hobo Parts Brakel in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de goederen opnieuw te leveren.
- Consument kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Hobo Parts Brakel heeft voldaan.
- Geen garantie wordt gegeven indien gebreken het gevolg zijn van:

-normale slijtage;
-onoordeelkundig gebruik;
-niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
-installatie, montage, wijziging of reparatie door Consument of door derden.

- Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door Opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn geleverd.
- Geen garantie wordt gegeven op het schoonmaken, keuren en/of repareren van zaken van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Bescherming persoonsgegevens

- Hobo Parts Brakel slaat persoonlijke gegevens op in het klantensysteem om bestellingen te verwerken.
- Hobo Parts Brakel waarborgt de privacy van de Consument en zal haar gegevens derhalve nimmer aan derden verstrekken, tenzij Hobo Parts Brakel hiertoe wettelijk verplicht is.

Artikel 14 – Klachtenregeling en keuze rechtbank

- Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen veertien (14) dagen nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Hobo Parts Brakel.
- Hobo Parts Brakel zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hobo Parts Brakel binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
- Alle geschillen welke tussen Hobo Parts Brakel en de Consument ontstaan, naar aanleiding van de overeenkomst of uit enige bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals, maar niet uitsluitend, ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen eerst worden beslecht in goed overleg.
- Indien goed overleg geen resultaat geeft, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. Hobo Parts Brakel mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en de algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Vindplaats en wijziging van de algemene voorwaarden

- Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64074048, alsmede te vinden en te downloaden op de website van Hobo Parts Brakel: www.mercedespartsonline.nl. Tevens zal Hobo Parts Brakel de algemene voorwaarden op verzoek toesturen.
- Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.
- Hobo Parts Brakel behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging via de website en/of e-mail. Indien de Consument niet wenst in te stemmen met deze wijzigingen en de overeenkomst loopt nog, heeft deze het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tien (10) dagen tegen de datum waarop de wijziging in werking treden.

Artikel 17 – Identiteit van Hobo Parts Brakel

De onderneming wordt gedreven door Hobo Parts Brakel, gevestigd aan de Burgemeester Posweg 118, 5306 GG, te Brakel. Hobo Parts Brakel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81844476. Het BTW-nummer is NL862241479B01.